T签证简介

2000年10月,美国国会通过人口贩卖和暴力犯罪受害者法(VTVPA)创造了T签证以保护受害者。人口贩卖是现代的奴隶新的犯罪形式,蛇头一般会虚假的保证更好的生活和在美国的就业机会,然后组织偷渡。T签证的创建能够让受害者在美国得到临时身份,帮助执法部门调查人口贩卖。   常见问题   1. 我需要符合哪些条件才能申请T签证? ·         T签证有三个条件:                     1)是人口贩卖犯罪的受害者;                     2)与联邦调查部门或检控官配合;                     3)若被遣送回国会受到极度困难或者伤害 2. 我以前有上过移民庭而有递解令,请问我可以符合申请T签证吗? ·         T签证不与任何申请冲突,有递解令的人只要符合以上条件就可以申请U签证。 ·         当T签证批准后,申请人可以向法院申请将递解令撤销 …

T签证简介 Read More »